Điều khoản dịch vụ

Cập nhật mới nhất: 01-12-2023

Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và Website (như được định nghĩa dưới đây) được sở hữu và vận hành bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina. 

Các Điều khoản Sử dụng này ("TOU") chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web (như được định nghĩa bên dưới). Bằng cách mua một trong các gói được cung cấp trên Trang web của chúng tôi, bạn ký hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý với Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie này, bao gồm bất kỳ điều khoản bổ sung nào đi kèm với Dịch vụ, bất kỳ tài liệu nào và bất kỳ điều khoản liên kết nào trong Điều khoản sử dụng (chẳng hạn như Gói giá). Do đó, vui lòng chú ý đến các Điều khoản Sử dụng này và các thông tin khác được hiển thị trên Trang web. 

Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được website đặt lịch hẹn của bạn, hóa đơn gửi đến email của bạn và quyền truy cập vào trang admin panel của chúng tôi, nơi bạn có thể quản lý dịch vụ của bạn và quyết định các quyền sử dụng hoặc hủy đăng ký của bạn với dịch vụ của chúng tôi cung cấp.

Nếu bạn tìm thấy bất cứ điều gì bạn không đồng ý trong TOU, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ và Trang web ngay lập tức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua [email protected].

 1. ĐỊNH NGHĨA 

Khi chúng tôi nói "Thỏa thuận", chúng tôi có nghĩa là hợp đồng bao gồm các Điều khoản Sử dụng này (được sửa đổi theo thời gian theo Mục 4), Chính sách Quyền riêng tư, Chính sách Cookie, Gói giá và bất kỳ điều khoản bổ sung nào đi kèm với Dịch vụ và bất kỳ điều khoản nào được liên kết trong tài liệu này.

Khi chúng tôi nói "Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina " hoặc "Phần mềm", chúng tôi đề cập đến giải pháp đặt lịch hẹn và sự kiện cho Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina, và các bản cập nhật, nâng cấp, cải tiến, sửa đổi, mở rộng, tính năng mới, hiện đã có hoặc được phát triển sau này.

Khi chúng tôi nói "Nội dung", chúng tôi muốn nói đến tất cả các tính năng và tài nguyên kỹ thuật của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có sẵn cho Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, video, clip âm thanh, phần mềm, kịch bản, đồ họa và các tính năng tương tác được tạo, cung cấp hoặc có thể truy cập được trên hoặc thông qua Trang web.

Khi chúng tôi nói "Doanh nghiệp", chúng tôi có nghĩa là Người dùng là một pháp nhân.

Khi chúng tôi nói "Quyền sở hữu trí tuệ", chúng tôi có nghĩa là bất kỳ và tất cả các quyền đã đăng ký và chưa đăng ký được cấp, áp dụng cho hoặc bằng cách khác hiện tại hoặc sau này tồn tại theo hoặc liên quan đến bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bảo vệ cơ sở dữ liệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác và tất cả các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương tự hoặc tương đương, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Khi chúng tôi nói "Chúng tôi" hoặc "Bạn", chúng tôi đề cập đến Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và/hoặc Người dùng.

Khi chúng tôi nói "Gói giá", chúng tôi đề cập đến mô tả Dịch vụ cho từng cấp độ đăng ký, có sẵn tại đây.  Xin lưu ý rằng các Gói giá khác nhau trong phạm vi Dịch vụ và/hoặc các tính năng có sẵn. Xin lưu ý rằng chúng tôi có toàn quyền quyết định Gói giá nào bao gồm tính năng nào, cũng như tính năng nào sẽ được bao gồm trong bản nâng cấp.

Khi chúng tôi nói "Chính sách bảo mật", chúng tôi đề cập đến chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có sẵn tại đây.

 1. AI CÓ THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI?

Dịch vụ chỉ dành cho những người có năng lực pháp lý đầy đủ.

Nếu bạn là thể nhân, bạn cần ở độ tuổi trưởng thành (tuổi hợp pháp) để có thể sử dụng Dịch vụ. Tuổi hợp pháp phụ thuộc vào luật pháp quốc gia áp dụng cho Người dùng (có thể bạn cần phải đủ 18 tuổi). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp. Nếu bạn không ở độ tuổi yêu cầu, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ với tư cách thể nhân cho mục đích không liên quan đến thương mại, kinh doanh hoặc nghề nghiệp và muốn dựa vào luật bảo vệ người tiêu dùng, bạn cần thông báo cho Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ và trước khi đăng ký bất kỳ gói nào. Trong trường hợp Người dùng không gửi thông báo đó cho Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina, Người dùng sẽ không thể dựa vào bất kỳ luật tiêu dùng hiện hành nào và sẽ không thể viện dẫn bất kỳ quyền nào của người tiêu dùng (bao gồm cả quyền rút khỏi Thỏa thuận).

Nếu bạn là người dùng cá nhân, hoặc đang truy cập Dịch vụ hoặc Phần mềm, hoặc đang duyệt Trang web, Thỏa thuận này là giữa bạn, cá nhân và Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina.

Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho Doanh nghiệp, bạn đảm bảo rằng:

(1) Bạn có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để ràng buộc Doanh Nghiệp với TOU;

(2) Bạn đã đọc và hiểu TOU;

(3) Bạn đồng ý với TOU thay mặt cho Doanh nghiệp mà bạn đại diện.

Xin lưu ý rằng, nếu bạn đăng ký Dịch vụ bằng địa chỉ email từ Doanh nghiệp (chứa tên miền email công ty), bạn sẽ được coi là đại diện cho Bên đó và từ "Người dùng" hoặc "Bạn" trong TOU này sẽ đề cập đến Doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp tuyên bố và thừa nhận rằng, trừ khi Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina được thông báo rõ ràng khác, bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của Doanh nghiệp đều được ủy quyền hành động thay mặt cho Doanh nghiệp và Doanh nghiệp đó vẫn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào liên quan đến việc sử dụng đó. Trong trường hợp này, Doanh Nghiệp và cá nhân đăng ký thay mặt Doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ và Phần mềm. 

Nếu Bạn đăng ký Dịch vụ bằng địa chỉ email cá nhân và không có liên kết chính thức với Doanh nghiệp, Bạn sẽ được coi là Người dùng chứ không phải Doanh nghiệp.

 1. ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN VÀ DỊCH VỤ

3.1 KHI NÀO BẠN ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN?

Người dùng sẽ bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này trong bất kỳ tình huống nào sau đây, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước:

(1) Trong một phần của Thỏa thuận đề cập đến việc sử dụng Trang web trong khi duyệt Trang web; 

(2) Trong phần của Thỏa thuận đề cập đến việc sử dụng Dịch vụ khi bạn đánh dấu "Tôi chấp nhận Điều khoản sử dụng" và  "Tôi Đồng ý với Điều khoản sử dụng"   / hoặc thanh toán qua Trang web.

Mặc dù Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina cung cấp mô tả cho tất cả các Phần mềm và Dịch vụ trên Trang web, Người dùng có trách nhiệm đảm bảo:

Thu thập tất cả thông tin liên quan đến đăng ký trên Trang web Gói giá

Kiểm tra xem những thứ này có phù hợp với nhu cầu của Người dùng hay không 

Thu thập thông tin về cách sử dụng chúng. 

3.2 DỊCH VỤ

Khi bạn thanh toán cho một trong các gói của chúng tôi như được mô tả trong Gói giá, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập cho Tài khoản người dùng của mình cũng như khóa cấp phép, quyền truy cập vào hỗ trợ của chúng tôi và nâng cấp tự động có trong Gói giá đã chọn. Thông tin đăng nhập cho phép chúng tôi xác thực, đảm bảo rằng bạn có thể nhận được. Dịch vụ kịp thời và ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng.

Chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ cho bạn theo Thỏa thuận này và gói áp dụng mà bạn đã chọn. Xin lưu ý rằng tập hợp các tính năng có sẵn và Dịch vụ khác nhau giữa các gói.

Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Dịch vụ hỗ trợ trong giờ làm việc bình thường tại quốc gia nơi chúng tôi đã đăng ký, ngoại trừ

 (a) trong thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch (trong đó chúng tôi sẽ thông báo); hoặc

 (b) cho bất kỳ sự không khả dụng nào gây ra bởi các tình huống ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm, ví dụ, sự kiện bất khả kháng; hoặc

 (c) khi cần thiết để cập nhật Dịch vụ nhằm đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của Dịch vụ và chỉ cung cấp Dịch vụ theo luật hiện hành hoặc

 (d) thời gian ngừng hoạt động trong quá trình cung cấp dịch vụ Internet của riêng bạn và/hoặc bất kỳ lỗi Internet hệ thống nào. Thời gian ngừng hoạt động không bao gồm các vấn đề về hiệu suất với các tính năng riêng lẻ, mạng bên ngoài hoặc các vấn đề về thiết bị nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi hoặc các vấn đề liên quan đến ứng dụng bên ngoài hoặc bên thứ ba.

Bạn hiểu rằng Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sẽ không cung cấp Dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp Phần mềm bị thay đổi hoặc hư hỏng (bao gồm bất kỳ phần nào trong đó) hoặc lỗi là kết quả của phần mềm của bên thứ ba hoặc thiếu sót của Người dùng. Chúng tôi không cung cấp Dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng cuối của Người dùng.

Nếu Bạn không hài lòng với các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn là chấm dứt đăng ký và ngừng sử dụng Dịch vụ. 

Nếu bạn đã đăng ký bất kỳ Gói giá nào, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật hoặc nâng cấp trong thời gian đăng ký (nếu có) theo gói đã chọn. 

Nếu bạn chọn không gia hạn đăng ký vào cuối thời hạn đăng ký, bạn sẽ mất quyền truy cập vào Tài khoản Người dùng, tất cả các bản cập nhật và nâng cấp mới cũng như Dịch vụ hỗ trợ vào cuối thời hạn đăng ký. 

 1. CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NHƯ THẾ NÀO?

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận bất cứ lúc nào.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ, bạn nên xem lại Điều khoản Sử dụng được đăng trên Trang web định kỳ. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên Trang web (bao gồm thông báo qua Tài khoản Người dùng) và / hoặc sau ít nhất 10 ngày sau khi bạn nhận được thông báo từ chúng tôi qua email. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới của Thỏa thuận, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ và xóa tài khoản của mình. 

 1. BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Mọi thứ trong Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu hoặc bất kỳ tài liệu nào của nhà phát triển) và toàn bộ Nội dung Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn Trang web, bản sao Trang web, hình ảnh, yếu tố đồ họa, thiết kế, cơ sở dữ liệu, logo hoặc các dấu hiệu khác, tên miền, tên thương mại và tên doanh nghiệp, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, thuật toán, công nghệ, thiết kế, giao diện người dùng, bất kỳ thông tin, âm thanh nào,  video, phông chữ, tổ chức, cấu trúc, lắp ráp và sắp xếp phần (bao gồm nhưng không giới hạn "giao diện") và bất kỳ sửa đổi hoặc dẫn xuất nào của chúng) đều được bảo vệ bởi Quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina.

Người dùng không được mua bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào khác theo Thỏa thuận này. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở truy cập hạn chế và không có quyền sở hữu nào có thể được chuyển đến bất kỳ Người dùng nào, bất kể việc sử dụng các thuật ngữ như "mua" hoặc "bán" trong TOU hoặc bất kỳ nơi nào trên Trang web.

Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung và/hoặc bất kỳ phần nào của Nội dung mà không có sự cho phép của chủ sở hữu Quyền sở hữu trí tuệ, sẽ bị coi là vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ. Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sẽ thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý để bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ của mình ngay khi biết về việc sử dụng trái phép đó.

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina cũng bảo lưu tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này.

Nếu bạn là thể nhân sử dụng Dịch vụ, xét đến việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này và thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina cấp cho bạn ủy quyền cá nhân, có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân của bạn theo Thỏa thuận và bất kỳ hướng dẫn nào khác trên Trang web.

Nếu bạn là Doanh nghiệp, xét đến việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này và thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina cấp cho bạn quyền hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn, phù hợp với Thỏa thuận và bất kỳ hướng dẫn nào khác trên Trang web.

 1. THANH TOÁN

6.1 XỬ LÝ THANH TOÁN

Bất kỳ ai đăng ký Dịch vụ hoặc bất kỳ ai đã cho phép hoặc khiến người khác thay mặt họ đăng ký đều được coi là đã đồng ý và chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các khoản thanh toán theo gói đã chọn.

Đơn đặt hàng và thanh toán được xử lý bởi:

Stripe, Inc. 

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina không chịu trách nhiệm xử lý thanh toán của Khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan.

Do đó, bạn cần tuân thủ Stripe, Inc. 

Người dùng phải giữ tất cả dữ liệu thanh toán đầy đủ và chính xác (chẳng hạn như thay đổi địa chỉ thanh toán, số thẻ tín dụng hoặc ngày hết hạn thẻ tín dụng) và phải thông báo ngay cho Stripe, Inc.  nếu phương thức thanh toán đã thay đổi (ví dụ: mất mát hoặc trộm cắp) hoặc nếu Người dùng nhận thấy vi phạm bảo mật tiềm ẩn, chẳng hạn như tiết lộ hoặc sử dụng trái phép tên hoặc mật khẩu. Nếu Người dùng không cung cấp bất kỳ thông tin nào nêu trên, Người dùng đồng ý rằng Stripe, Inc.  có thể tiếp tục tính phí cho bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào trừ khi Người dùng đã chấm dứt Thỏa thuận như được quy định trong tài liệu này.

Nếu gói của bạn liên quan đến việc thanh toán định kỳ một khoản phí, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi hoặc Stripe, Inc.  Trước một khoản phí mà bạn muốn hủy hoặc không muốn tự động gia hạn đăng ký của mình, bạn hiểu rằng khoản phí đó sẽ tự động tiếp tục và bạn cho phép chúng tôi (mà không cần thông báo cho bạn) thu các khoản phí áp dụng tại thời điểm đó và bất kỳ khoản thuế nào thông qua bộ xử lý thanh toán của chúng tôi bằng bất kỳ thẻ tín dụng nào chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn.

Nếu công cụ thanh toán mặc định của bạn bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có thể từ chối quyền truy cập vào gói ngay lập tức.

Các khoản phí này chưa bao gồm thuế GTGT hoặc các loại thuế và nghĩa vụ công cộng khác, trừ trường hợp Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina đã tuyên bố rõ ràng ngược lại. Mỗi Người dùng có trách nhiệm chịu tất cả các nghĩa vụ công cộng liên quan đến việc mua Dịch vụ. Xin lưu ý rằng VAT / GST sẽ được tính và tính phí tự động khi thanh toán. 

Trừ khi được quy định trong Mục 6.2, các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại. Nếu Thỏa thuận bị chấm dứt hoặc thay đổi trong một thời hạn thanh toán nhất định, Người dùng sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả nào liên quan đến thời hạn thanh toán đó. Ngoài ra, các khoản thanh toán được thực hiện cho các kỳ thanh toán trong tương lai sẽ không được hoàn trả trừ khi các Bên có thỏa thuận rõ ràng khác.

Bạn hiểu rằng việc ngừng sử dụng Dịch vụ sẽ không cho phép bạn được hoàn lại tiền. Nếu bạn không sử dụng Dịch vụ, bạn cần hủy đăng ký.

 1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CHẤP NHẬN
 • Để sử dụng Dịch vụ, mỗi Người dùng phải tuân thủ các quy tắc sử dụng được chấp nhận sau:

Người dùng phải cung cấp thông tin đầy đủ cho mục đích thanh toán và đăng ký.

Người dùng phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Người dùng phải sử dụng thông tin liên hệ chính xác. Sử dụng danh tính giả bị nghiêm cấm.

 • Người dùng sẽ ngăn chặn bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của Người dùng đó. Việc sử dụng tài khoản của nhiều người hơn đều bị cấm. Trong trường hợp của Doanh nghiệp, chỉ một người (chẳng hạn như nhân viên hoặc đại diện) được ủy quyền sử dụng Dịch vụ.
 • Người dùng phải duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu và chỉ chia sẻ nó với những người được ủy quyền. Người dùng chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ hoạt động nào thông qua tài khoản của Người dùng, dù được ủy quyền hay trái phép. Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh do Người dùng không tuân thủ nghĩa vụ này. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina hoặc bên thứ ba do hậu quả của việc sử dụng Tài khoản Người dùng.
 • Người dùng không được vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc sử dụng Trang web, Dịch vụ hoặc Phần mềm.
 • Người dùng sẽ không tham gia vào hoạt động vi phạm quyền riêng tư của người khác hoặc bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nào.
 • Người dùng sẽ không truy cập Dịch vụ để xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, để xây dựng sản phẩm bằng cách sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự hoặc để sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào.
 • Người dùng sẽ không truy cập Dịch vụ nếu trước đây Người dùng bị chúng tôi cấm tham gia Thỏa thuận với chúng tôi hoặc nếu Tài khoản Người dùng và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ trước đó đã bị chúng tôi chặn, đình chỉ hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
 • Người dùng sẽ không cạo Trang web bao gồm việc sử dụng các công cụ tự động để gửi truy vấn hoặc bài đăng hoặc khai thác thông tin cá nhân từ Trang web.

Danh sách các quy tắc trong các phần này không đầy đủ và chúng tôi cũng có thể thấy rằng các hoạt động không trung thực khác cấu thành việc sử dụng không được chấp nhận.

 1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có".

Bất kỳ bảo đảm nào của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina liên quan đến Trang web, Dịch vụ hoặc Phần mềm (hoặc một phần của chúng) không được nêu rõ ràng ở đây sẽ được coi là bị giữ lại. Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina khước từ, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, tất cả các bảo đảm theo luật định và quá trình thực hiện, quá trình giao dịch và sử dụng liên quan đến mong đợi của người được cấp phép và người dùng.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng có thể phải chịu do việc sử dụng Dịch vụ. Không có thông tin hoặc lời khuyên bằng miệng hoặc bằng văn bản nào của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina hoặc đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sẽ tạo ra sự bảo hành hoặc làm tăng phạm vi nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina.

Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của các quy định trước đây, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina không đảm bảo rằng:

(a) Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Người dùng cũng như Dịch vụ sẽ "phù hợp với mục đích" 

(b) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có lỗi hoặc có chất lượng thỏa đáng.

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và/hoặc các nhà cung cấp không tuyên bố về tính phù hợp, độ tin cậy, tính khả dụng, tính liên tục, kịp thời và chính xác của Dịch vụ và Phần mềm.

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, bất cứ lúc nào:

(1) để sửa đổi, thay đổi, nâng cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ,

(2) làm gián đoạn hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, khi cần thiết để thực hiện bảo trì định kỳ hoặc không định kỳ, sửa lỗi hoặc các thay đổi khác với thông báo kịp thời cho Người dùng.

 1. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và/hoặc các nhà cung cấp, nhân viên và đại diện của Vina Software sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp về:

(1) bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc hậu quả có hại nào khác do bất kỳ ai sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ

(2) việc triển khai hoặc sửa đổi Phần mềm không do Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina thực hiện

(3) bất kỳ việc không áp dụng bản cập nhật, gói dịch vụ, bản sửa lỗi hoặc nâng cấp có sẵn mà lẽ ra sẽ tránh được sự kiện có hại

(4) bất kỳ truy cập trái phép nào vào Tài khoản Người dùng.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và/hoặc các nhà cung cấp, nhân viên và đại diện của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về: bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan:

 • Với việc sử dụng hoặc thực hiện Dịch vụ,
 • Với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc cung cấp hoặc không cung cấp Dịch vụ,
 • Với thông tin, Trang web, Phần mềm, Dịch vụ và đồ họa liên quan có được thông qua Dịch vụ hoặc phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay cách khác.

Trong trường hợp bất kỳ giới hạn nào nêu trên được coi là không thể thực thi hoặc trong trường hợp bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina được thiết lập, trong phạm vi lớn nhất được pháp luật cho phép, Bạn đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm pháp lý tổng hợp của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và biện pháp khắc phục duy nhất có sẵn cho bất kỳ Người dùng nào trong mọi trường hợp dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận,  Phần mềm hoặc Dịch vụ sẽ được giới hạn ở các thiệt hại bằng tiền mà tổng cộng không được vượt quá tổng số tiền mà Người dùng đó đã thanh toán (nếu có) trong thời gian mười hai tháng trước khi thông báo cho Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina về tranh chấp mà yêu cầu khắc phục.

Bạn đồng ý rằng giới hạn trách nhiệm pháp lý này thể hiện sự phân bổ rủi ro hợp lý và là yếu tố cơ bản làm cơ sở cho thương lượng giữa Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina và bạn. Bạn hiểu rằng Trang web, Dịch vụ và Phần mềm sẽ không được cung cấp mà không có những giới hạn như vậy.

Một số quốc gia không cho phép giới hạn một số thiệt hại nhất định, vì vậy một số hoặc tất cả giới hạn trách nhiệm pháp lý này có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung. Tuy nhiên, nếu bất kỳ phần nào của các phần này được coi là không hợp lệ theo luật hiện hành, sự vô hiệu của phần đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại của các phần áp dụng.

Mục này không loại trừ trách nhiệm bắt buộc đối với:

(a) Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina cố ý vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình

(b) Tử vong hoặc thương tích cá nhân do một mặt hàng bị lỗi do Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sản xuất.

Không Bên nào phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm nghĩa vụ của mình do một tình huống mà họ không thể lường trước một cách hợp lý và nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, chẳng hạn như, một lực lượng tự nhiên, một hành động của cơ quan lập pháp hoặc hành pháp, chiến tranh, bất ổn dân sự, hành động khủng bố, đình công, tấn công mạng không tầm thường, thất bại của dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba, lỗi Internet hoặc bất kỳ trường hợp nào khác đủ điều kiện là bất khả kháng theo luật hiện hành - trong phạm vi tương ứng hoàn cảnh ngăn cản hoặc cản trở hoạt động của Đảng. Để tránh nghi ngờ, các quy định của phần này:

(a) Không nhằm mục đích xúc phạm hoặc hạn chế việc áp dụng bất kỳ giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý nào theo luật định

(b) Sẽ không được hiểu là giới hạn số tiền, hoặc miễn trừ Người dùng thanh toán, bất kỳ khoản phí hoặc khoản xem xét nào khác còn nợ dưới đây.

 1. CHẤM DỨT

Thỏa thuận này sẽ tiếp tục cho đến khi:

(1) Bạn hủy đăng ký của mình (bao gồm thông báo không gia hạn) và / hoặc yêu cầu hủy kích hoạt và xóa Tài khoản Người dùng của bạn

hoặc

(2) Chấm dứt bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina.

10.1 CHẤM DỨT BỞI NGƯỜI DÙNG

Người dùng Dịch vụ có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách hủy đăng ký thông qua tài khoản quản trị viên của Người dùng hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua [email protected]

Việc hủy Dịch vụ trước khi chấm dứt thời gian đăng ký không cho phép Người dùng được hoàn lại tiền, trừ khi được quy định trong Mục 6.2.

Nếu bạn hủy sau ngày gia hạn đăng ký, bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho bất kỳ khoản tiền nào đã bị tính phí cho thời gian đăng ký được gia hạn. Việc hủy bỏ của bạn sẽ có hiệu lực vào cuối thời hạn đăng ký hiện hành tại thời điểm đó của bạn, theo luật hiện hành và bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho đến khi việc hủy của bạn có hiệu lực (trừ khi quyền truy cập của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt theo Thỏa thuận này hoặc luật hiện hành). Nói cách khác, bạn có thể sử dụng Dịch vụ cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký của mình.

Nếu bạn sử dụng bất kỳ gói nào liên quan đến thanh toán phí định kỳ, chúng tôi sẽ ngừng tính phí Dịch vụ kể từ thời điểm bạn thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn hủy hoặc bạn không muốn tự động gia hạn đăng ký của mình. Cho đến khi hủy bỏ như vậy, bạn hiểu rằng chúng tôi có quyền tự động tiếp tục (mà không cần thông báo cho bạn, trừ khi luật hiện hành yêu cầu) để thu các khoản phí áp dụng tại thời điểm đó và bất kỳ khoản thuế nào bằng cách sử dụng bất kỳ thông tin thanh toán nào chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn.

10.2 CHẤM DỨT BỞI Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina

Bạn đồng ý rằng Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này nếu bạn không thanh toán các khoản phí khi đến hạn theo kế hoạch của bạn.

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể từ chối bạn truy cập vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn có hoặc không có thông báo trước nếu bạn tham gia vào bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào mà Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina xác định, theo quyết định riêng của mình, vi phạm Thỏa thuận này hoặc các quyền của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina hoặc bất kỳ bên thứ ba nào,  hoặc không phù hợp (ví dụ: các hoạt động tội phạm và gian lận, vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ, v.v.). Không giới hạn, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể, theo quyết định riêng của mình, bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì chấm dứt Dịch vụ và Thỏa thuận này. Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sẽ gửi thông báo cho Người dùng theo địa chỉ email Người dùng cung cấp khi tạo Tài khoản Người dùng hoặc địa chỉ email khác mà Người dùng có thể cung cấp sau này cho Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina. Trong trường hợp việc chấm dứt đó xảy ra trước khi kết thúc thời hạn đăng ký của Người dùng, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sẽ hoàn trả phí với số tiền tương ứng với thời gian đăng ký còn lại. 

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc chấm dứt Thỏa thuận hoặc bằng cách đình chỉ hoặc hạn chế việc bạn sử dụng Dịch vụ.

10.3 CHẤM DỨT HOÀN TOÀN

Các điều khoản sau đây sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này: 

Bất kỳ nghĩa vụ nào của Người dùng phải thanh toán cho Dịch vụ cho đăng ký cho đến ngày chấm dứt Thỏa thuận có hiệu lực 

Phần 5 (Bảo vệ sở hữu trí tuệ)

Mục 8 (Tuyên bố từ chối bảo đảm) và Mục 9 (Giới hạn và Loại trừ Trách nhiệm pháp lý)

Mục 15 (Bồi thường)

Mục 16 (Luật áp dụng; Giải quyết tranh chấp)

Mục 17 (Không có vụ kiện tập thể)

Bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này phải tồn tại để hoàn thành mục đích thiết yếu của nó.

 1. TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án hoặc trọng tài nào có thẩm quyền, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này vi phạm bất kỳ quy tắc bắt buộc nào của luật hiện hành và được chứng minh là vô hiệu do đó, điều khoản đó, trong những trường hợp cụ thể đó và chỉ trong khía cạnh cụ thể mà nó vô hiệu, sẽ được coi là đã được sửa đổi để tuân thủ pháp luật. Bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ được giới hạn ở mức tối thiểu cần thiết để làm cho điều khoản có hiệu lực và sẽ giữ lại càng nhiều phạm vi và ý nghĩa ban đầu càng tốt.

 1. THÔNG BÁO

Tất cả các thông báo cho Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina sẽ được cung cấp cho [email protected] hoặc đến địa chỉ quy định tại Mục 1 (Định nghĩa).

 • Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể gửi thông báo cho Người dùng qua địa chỉ email được liên kết với Tài khoản Người dùng, bằng cách thông báo trên Tài khoản Người dùng hoặc (ngoại lệ) bằng thư hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ được cung cấp cho Người dùng đó theo thông tin chi tiết của Chủ sở hữu Không gian làm việc.
 • Thông báo sẽ được coi là đã nhận được:
 • (1) vào ngày hôm sau nếu được đưa ra qua thông báo trên Tài Khoản Người Dùng hoặc qua email
 • (2) năm ngày làm việc sau khi đăng thông báo qua chuyển phát nhanh hoặc bưu điện đã đăng ký. Theo ngày làm việc, chúng tôi có nghĩa là ngày làm việc tại chỗ đăng ký của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina.
 1. KHÔNG TỪ BỎ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản sử dụng sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận theo quyết định riêng của mình. Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao Thỏa thuận, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn dưới đây, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Mọi chuyển nhượng trái phép sẽ vô hiệu và không có hiệu lực.

 1. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trong trường hợp Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina cho phép truy cập dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ khác thông qua liên kết, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina không chịu trách nhiệm về thông tin đó.

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, thuộc sở hữu của các pháp nhân hoặc thể nhân khác. Mỗi trang web này đều có Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật về xử lý dữ liệu cá nhân, có thể khác biệt đáng kể so với các điều khoản được áp dụng cho việc sử dụng Trang web này. Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina không có quyền kiểm soát các trang web đó và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính khả dụng của các trang web đó cũng như các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật áp dụng cho khách truy cập và người dùng của họ.

Việc đặt liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên Website không ngụ ý rằng Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina khuyến nghị hoặc phê duyệt các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp thông qua các trang web đó.

 1. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina không bị tổn hại đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư) đối với Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(a) Việc bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc Phần mềm vi phạm Thỏa thuận này và bất kỳ luật hiện hành nào, và/hoặc phát sinh từ việc vi phạm Thỏa thuận này và bất kỳ luật hiện hành nào;

(b) Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Tài Khoản Người Dùng của bạn, có thể là do Bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập vào tài khoản của Bạn có hoặc không có sự đồng ý của Bạn trừ khi hoạt động đó là do hành động hoặc mặc định của Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina gây ra.

 1. LUẬT ÁP DỤNG; GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này và bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh, hiểu và thực thi theo Luật pháp của Trung Hoa Dân Quốc, bất kể xung đột của các quy tắc luật. Cụ thể loại trừ khỏi việc áp dụng Hiệp định này là luật được gọi là Công ước Liên Hợp Quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

Lưu ý đến chi phí trọng tài cao, bạn và Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina đồng ý với thủ tục giải quyết tranh chấp sau: trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, hành động hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) Trang web; (ii) Thỏa thuận này; (iii) Dịch vụ; (iv) vi phạm, thực thi, giải thích hoặc hiệu lực của Thỏa thuận này; hoặc (v) bất kỳ tranh chấp nào khác giữa bạn và Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina ("Tranh chấp") ,Bên khẳng định Tranh chấp trước tiên sẽ cố gắng một cách thiện chí để giải quyết Tranh chấp đó bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản cho Bên kia (bằng thư hạng nhất hoặc thư bảo đảm) mô tả các sự kiện và hoàn cảnh (bao gồm bất kỳ tài liệu liên quan nào) của Tranh chấp và cho phép Bên nhận 30 ngày để trả lời hoặc giải quyết Tranh chấp ("Thương lượng bắt buộc").  Thông báo sẽ được gửi:

(1) Nếu đến Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina tại địa chỉ Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina đăng ký.

(2) Nếu cho bạn tại: địa chỉ email được sử dụng lần cuối trong thông tin tài khoản của bạn hoặc (ngoại lệ) địa chỉ trong thông tin tài khoản của bạn hoặc địa chỉ trụ sở đã đăng ký của công ty (đối với Doanh nghiệp)

Cả bạn và Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina đều đồng ý rằng thủ tục giải quyết tranh chấp này là một tiền lệ điều kiện phải được thỏa mãn trước khi bắt đầu bất kỳ trọng tài nào hoặc nộp bất kỳ khiếu nại nào chống lại Bên kia.

Điều khoản này sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận.

Bất kể các quy định trên, Công ty Cổ phần Phần Mềm Vina có thể, theo quyết định tuyệt đối của mình, khẳng định và tìm kiếm sự bảo vệ Quyền Sở hữu Trí tuệ của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới.

 1. KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ

Trừ khi bị pháp luật cấm, như một điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại và nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, sẽ được giải quyết riêng lẻ mà không cần dùng đến bất kỳ hình thức khởi kiện tập thể nào.

Bất kỳ trọng tài nào theo các Điều khoản Sử dụng này sẽ diễn ra trên cơ sở cá nhân; Trọng tài tập thể và các hành động tập thể / đại diện / tập thể không được phép.

Các bên đồng ý rằng một bên chỉ có thể đưa ra khiếu nại chống lại bên kia trong từng khả năng cá nhân và không phải là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục tố tụng tập thể, tập thể và / hoặc đại diện giả định nào, chẳng hạn như dưới hình thức hành động chung của luật sư riêng chống lại bên kia. 

 1. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Thỏa thuận này (được sửa đổi tùy từng thời điểm), bao gồm bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu liên kết nào được bao gồm rõ ràng trong Thỏa thuận, cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó giữa các Bên liên quan đến vấn đề đó.

Trong trường hợp có xung đột giữa bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này và bất kỳ tuyên bố, tuyên bố hoặc thông tin nào khác được công bố trên Trang web hoặc có trong bất kỳ tài liệu hoặc thông tin liên lạc nào khác, điều khoản trong Thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng.